De FWF voert permanent in eigen beheer verschillende projecten uit. Daarnaast stelt de FWF jaarlijks een budget ter beschikking voor extern uitgevoerde projecten. Voor projecten die passen binnen de doelstelling van de FWF kan een verzoek tot subsidiëring worden ingediend.

Het bestuur van de FWF vergadert twee maal per jaar, een keer in het voorjaar en een keer in het najaar. Tussendoor worden geen aanvragen in behandeling genomen. De volgende vergadering vindt eind april plaats. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is maandag 3 april 2023.

Welke projecten komen in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor subsidiering dienen projecten:

-a- gericht te zijn op kinderen die het om een of andere reden moeilijk hebben, dan wel bij te dragen aan de culturele ontwikkeling van kinderen.
-b- gericht te zijn op kinderen in de leeftijd van ca. 3 t/m ca. 12 jaar.
-c- bij voorkeur, maar niet noodzakelijk, gebruik te maken van illustreren en tekenen als middel, dan wel gericht te zijn op de ontwikkeling van vaardigheden m.b.t. illustreren en tekenen.
-d- een heldere en realistische doelstelling, opzet en begroting te hebben.
-e- gericht te zijn op teken- en illustratieprofessionals.

Voorwaarden
Het bestuur heeft een aantal voorwaarden verbonden aan projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd:

-1- projecten dienen duidelijk omlijnd te zijn en te leiden tot een zichtbaar resultaat en een duidelijke eindrapportage.
-2- aanvragen kunnen alleen gedaan worden door een rechtspersoon zonder winstoogmerk (bijv. een stichting of vereniging), niet aan natuurlijke personen of zzp’ers.
-3- aanvrager is woonachtig of gevestigd in Nederland en het project dient in Nederland te worden uitgevoerd.
-4- aanvrager moet te goeder naam en faam bekend staan.
-5- aanvrager voldoet aan verzoeken om tussentijdse verantwoordingen en om een duidelijke inhoudelijke en financiële eindrapportage.
-6- projecten mogen de Fiep Westendorp Foundation en de naam van Fiep Westendorp op geen enkele manier schaden.
-7- projecten die onderdeel van een groter geheel vormen, dienen als project goed herkenbaar te zijn.
-8- de Fiep Westendorp Foundation dient bij alle uitingen van het project te worden genoemd als subsidiënt van het project.
-9- alleen projecten met een niet-commerciële doelstelling komen in aanmerking.

Waar mogelijk en/of nuttig worden projecten door middel van giften in natura ondersteund. 

Uitsluitingen
-1- projecten mogen geen politieke of religieuze overtuigingen als basis hebben of uitstralen.
-2- projecten mogen geen commerciële doelstelling hebben, noch commercieel worden benut.
-3- projecten mogen niet op andere wijze vanuit reguliere kanalen gefinancierd kunnen worden.
-4- projecten die ten tijde van de beoordeling al in een vergevorderd stadium verkeren, komen niet in aanmerking.

subidieaanvraag_beeld-1
Een aanvraag indienen
Indien u vragen heeft over de aanvraag, kunt u contact opnemen met het bureau van de Foundation. Wij adviseren u eerst de aanvraagprocedure te lezen, en bij vragen contact op te nemen. Alle subsidieaanvragen dienen per e-mail en in het Nederlands bij ons te worden ingediend.

Uw aanvraag wordt behandeld door het bureau van de Fiep Westendorp Foundation en ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur van de Foundation.
Een besluit van het bestuur is onherroepelijk, hierover wordt niet gecorrespondeerd.
Een verzoek om subsidie kan alleen worden ingediend aan de hand van het formulier dat de Foundation hiervoor heeft ontworpen.

De aanvraag
Als u van mening bent dat uw project aan de voorwaarden voldoet, kunt u een aanvraag indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@fiepwestendorp.nl

Zorg voor:
• een complete maar beknopte projectbeschrijving inclusief planning en timetable
• een beknopte omschrijving van de organisatie
• een gedetailleerde begroting van het project; zorg hierbij dat goed duidelijk wordt waar het aangevraagde bedrag voor gebruikt gaat worden en eventueel welke andere subsidies zijn aangevraagd en/of verstrekt
• bewijsstukken van de status van de rechtspersoon (statuten alsmede een inschrijving bij de Kamer van Koophandel)
• een kopie van een geldig legitimatiebewijs van het bestuur van de rechtspersoon

Download hier het aanmeldformulier

Als u van plan bent om subsidie aan te vragen bij de FWF voor uw project, houdt u dan a.u.b. rekening met de deadline. Het bestuur van de FWF vergadert twee maal per jaar over de aanvragen. Tussendoor worden geen aanvragen in behandeling genomen. De volgende vergadering vindt eind april plaats. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag is maandag 3 april 2023.

Aanvraagprocedure
Spoedig nadat uw aanvraag door het FWF–bureau is ontvangen, krijgt u een ontvangstbericht. Uw aanvraag wordt dan getoetst door de staf van de FWF en, indien aan de voorwaarden is voldaan, voorgelegd aan het bestuur. U ontvangt binnen zes weken na de deadline bericht over het besluit van het bestuur. Er is geen beroep mogelijk tegen eventuele afwijzing van een project.

NB. Aan de publicatie van deze richtlijnen en voorwaarden kunnen géén rechten worden ontleend.

subidieaanvraag_beeld2